คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดทีมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดนครนายก

ที่ว่าง สร้างอาหาร” จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมเชิญชวนชาวนครนายกร่วมทำความดีถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 โดยการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายในครัวเรือน

นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นางดวงใจ ปะกิระคะ พัฒนาการอำเภอบ้านนา และนางอุทัยรัตน์ คำวัจนัง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลทองหลาง ติดตามตรวจเยี่ยมแกนนำต้นแบบ นางรำพึง ใจบุญ บ้านเลขที่ 6 ม.7 ต.ทองหลาง ที่เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ 1 ไร่