คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

ข่าว พช.นครนายก…เมืองขุนด่าน>> มอบเงินรางวัลกิจกรรมการประกวดผลงานสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Fanpage) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครนายก >>30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานมอบเงินรางวัลและป้ายรางวัล แก่ชุมชนที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมประกวดผลงานสื่อสังคมออนไลน์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นครนายก…เมืองขุนด่าน >> 13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดประชุมหารือการพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครนายก ระดับจังหวัด นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ฯ ไตรมาสที่ 4 โดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัด ได้สรุปผลการดำเนินในภาพรวมของทั้ง 20 หมู่บ้านเป้าหมาย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานจังหวัด มาร่วมหารือ แนะนำการดำเนินโครงการให้มีความถูกต้อง และสร้างแนวทางการทำงานสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกให้มีความยั่งยืนต่อไป