ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)  ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563