ข่าวประชาสัมพันธ์

💎💎พช.นครนายก ร่วมการประชุมบูรณาการส่วนราชการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2565