ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครนายก พร้อมด้วย กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน อำเภอองครักษ์ ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด