ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เอามื้อสามัคคี ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน change for good ของกระทรวงมหาดไทย : หลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน