โครงสร้าง/บุคลากร

 

084-8740562

 

นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนิภาพรรณ เทียมธรรม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสุเมธ  ทัพพุน
ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพาณิภัค วันดี 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ปาจันทร์

  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นายเกียรติศักดิ์ สิงหัดชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ จงรุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

นางสาวธิติมา ดวงสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.รัชนีวรรณ กุหลาบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนพดล คำเสาร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศุภรดา จักรวิกรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นายรณรงค์ พิมพวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุนิษา ดีเส็ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.วัธภาลักษณ์ ธีระกุล

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

น.ส.พิชนันท์ สุวรรณศร

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

นายสมชาย พุมมี

พนักงานขับรถยนต์

นางจันธิมา ดีระเบียบ

นักพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)