โครงสร้าง/บุคลากร

 

084-8740562

 

นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนิภาพรรณ เทียมธรรม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสุเมธ  ทัพพุน
ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพาณิภัค วันดี 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ปาจันทร์

  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

นางสาวอารีย์ ประสิทธิ์สุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ จงรุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

นางศุภรดา จักรวิกรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.รัชนีวรรณ กุหลาบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนพดล คำเสาร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐิติมา ดวงสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายรณรงค์ พิมพวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวเพ็ญนภา ศรีมงคล
  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนพรัตน์ กุลสันตติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.วัธภาลักษณ์ ธีระกุล

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

น.ส.พิชนันท์ สุวรรณศร

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

นายสมชาย พุมมี

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 1 times, 1 visits today)