โครงสร้าง/บุคลากร

 

นายเสฏชัย ยุทธเศรษฐสิริ

พัฒนาการจังหวัดนครนายก

 

นายถาวร เทพสุวรรณ
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางนิภาพรรณ เทียมธรรม
หน.กลุ่มงานส่งเสริม

นางนิรดา  สงวนคัมธรณ์
หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นายสุเมธ  ทัพพุน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพาณิภัค วันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรณ์ ปาจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

น.ส.มะลิวัลย์ แข็งธัญกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นายนพดล คำเสาร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

นายรณรงค์  พิมพวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางเบญจมาศ เหรียญสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางศุภรดา จักรวิกรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ จงรุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

น.ส.พรสุดา ณ สงขลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

น.ส.รัชนีวรรณ กุหลาบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุนิษา ดีเส็ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.วัธภาลักษณ์ ธีระกุล

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

น.ส.พิชนันท์ สุวรรณศร

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

นายสมชาย พุมมี

พนักงานขับรถยนต์

นางจันธิมา ดีระเบียบ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางจันทราภา อาจหาญ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)