ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครนายก ติดตามกิจกรรมงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2

พช.นครนายก ติดตามกิจกรรมงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2

🗓วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

💡ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก มอบหมาย นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายฐานุพงศ์ วัชรเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางศุภรดา จักรวิกรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมติดตามงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2/2566 ประเด็นดังนี้
💰งานทุนชุมชนประกอบด้วยกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข. คจฺ) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก. )
💰ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
💰การตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
💰โครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
💰 การพัฒนาศักยภาพ กข. คจ. ตามหลักธรรมาภิบาล
💰การรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนปี 2565
💰การจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใหม่ และการดำเนินกิจกรรม “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
💰การบันทึกข้อมูล Thai QM และ TPMAP การบันทึกข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในหมู่บ้าน

🖍ทั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ให้คำแนะนำให้ทีมทำงานระดับอำเภอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้แนวทางที่ชัดเจน พร้อมเป็นทีมงานสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานให้กับทีมงานระดับอำเภอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📸🖍ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#จังหวัดนครนายก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#นครนายกเมืองน่าอยู่
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)