ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)


🗓🗓วันที่6มกราคม2566 เวลา 14.00น.
ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก ร่วมลงนามกับพัฒนาการอำเภอ ในการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข. คจ.
​ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งให้จังหวัดดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. เกิดการขับเคลื่อนที่เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการออมของประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้
​1) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. เป้าหมายการจัดตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
​ระยะที่ 1 การส่งเสริมการออม “1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยให้จังหวัดรายงานผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายในวันที่ 20 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566
​ระยะที่ 2 การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยให้จังหวัดรายงานผลการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายในวันที่ 20 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
​2) ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ดังนี้
​2.1 จังหวัด/อำเภอ สร้างการรับรู้ “ส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน” โดยการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ประจำปี 2566 ตามเป้าหมายเอกสารแนบ
​2.2 จังหวัด/อำเภอ จัดทำบันทึกข้อตกลง “การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระหว่างพัฒนการจังหวัด กับพัฒนาการอำเภอ
​2.3 จังหวัด/อำเภอ จัดทำแผนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. โดยพิจารณาดำเนินการในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ที่ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นอันดับแรก
​2.4 อำเภอส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. โดยการส่งเสริมให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายสมัครเป็นสมาชิกก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ภาพ – ข่าว / กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
#CDDCHANGEFORGOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#นครนายกเมืองน่าอยู่
#นครนายก
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)