ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครนายกจัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.นครนายกจัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🗓วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
(12 o’clock) 09.00 น.
(pin)ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
🌸นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการทำงานพัฒนาชุมชนและข้อแนะนำในการทำงานให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
🌸ในการนี้ว่าที่ ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก ได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชนและของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก โดยมีผู้อำนวยงานกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ร่วมชี้แจงรายละเอียดสำหรับโครงการ/กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🎥ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
🛖เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)