ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣พช.นครนายกร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานของนิสิตวิทยาโพธิวิชชาลัย มศว.

📣📣พช.นครนายกร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานของนิสิตวิทยาโพธิวิชชาลัย มศว.

🗓วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดนครนายก

🌸นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก นางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ปาจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงามการออกแบบและวางแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสร้างองค์ความรู้ให้แก่นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยให้เกิดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะรายวิชา สามารถประยุกต์ความรู้มาปฏิบัติ วิเคราะห์ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสัมมาชีพชุมชน และประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ได้

🌸ในการนี้ว่าที่ ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน และนางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมนี้ ได้นำนิสิตฯร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สินค้า OTOP ของโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดนครนายก ปั้มปตท.สาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

🎥ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
🛖เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)