ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣พช.นครนายกร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

📣📣พช.นครนายกร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

🗓วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

🌸นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ แก่สถานศึกษา ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าประชุมเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครนายก ผู้บริหารส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครนายก นายอำเภอองครักษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอองครักษ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอองครักษ์ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครนายก ผู้แทนศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ และเครือข่ายการพัฒนาสังคมอื่นๆ

🌸ในการนี้ว่าที่ ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก ได้เข้าประชุมและร่วมบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการแก้ไขปัญาหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🎥ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
🛖เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน…
CDD CHANGE FOR GOOD
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)