ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครนายก ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.นครนายก ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

วันที่ 30 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3.การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
5.การติดตามเงินทุนระหว่างชำระคืนเงินตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6.การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
8.การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
9.การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

ในการนี้ นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุเมธ ทัพพุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ

#กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #CDD #ประชุม #Conference
#Change for Good
#นครนายกเมืองน่าอยู่

(Visited 1 times, 1 visits today)