ข่าวประชาสัมพันธ์

💠💠พช.นครนายก ร่วมการประชุมหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

💠💠พช.นครนายก ร่วมการประชุมหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

🗓วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

💎💎นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

📌การวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขครัวเรือนในระบบ Logbook ด้วยการบูรณาการตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 647,139 ครัวเรือน ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 462,263 ครัวเรือน คิดเป็น 71.43%

📌อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้จังหวัดที่มีผลการช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้ทันตามระยะเวลา 30 กันยายน 2565

👉👉ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อม นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

#พัฒนาคือสร้างสรรค์🙏
🌿60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน🌿
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeForGood
#นครนายกเมืองน่าอยู่
#จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)