ข่าวประชาสัมพันธ์

💠💠พช.นครนายก ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2565

💠💠พช.นครนายก ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2565

 

🗓วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
📍ณ ศูนย์ฝึกอาชีพผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดนครนายก

💎💎ว่าที่ ร.ต.ดร.อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก ประธานในการประชุมประจำเดือน 3/2565

👉👉ในการนี้นายสุเมธ ทัพพุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ร่วมประชุมผู้อำนวยการ กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2565 มีรายละเอียดประเด็นสำคัญ ดังนี้

📌 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2. มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว เนื่องในโอกาสรับราชการครบ 25 ปี
3. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัลองค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ระดับจังหวัด KM Challenge ได้แก่ นางสาวเปมิกา ทองเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สังกัดสำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนา

⛳️ การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565
⛳️ การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
⛳️ การประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
⛳️ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร
⛳️ การขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
⛳️ การขับเคลื่อนนโยบายอำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครนายก
⛳️ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) โดยอำเภอองครักษ์สามารถจัดเก็บได้มากกว่าเป้าหมาย (จัดเก็บอันดับ 1 ของจังหวัด)
⛳️ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565
⛳️ การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมายประกอบด้วย
⛳️ การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (จังหวัดนครนายก จำนวน 90 กลุ่ม)
⛳️ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act)
⛳️ การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
13 การดำเนินงาน CLICK ชุมชน ปี 2565
⛳️ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⛳️ การปรับเปลี่ยนการใช้งานจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS 5) เป็นโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6)
⛳️ กำหนดการ การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
⛳️ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

#พัฒนาคือสร้างสรรค์🙏
🌿60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน🌿
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeForGood
#นครนายกเมืองน่าอยู่
#จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)