ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 พช.นครนายก ขยายผลการพัฒนาผ้าไทยพื้นเมืองยัอมลายสีจากวัสดุธรรมชาติ

📢 พช.นครนายก ขยายผลการพัฒนาผ้าไทยพื้นเมืองยัอมลายสีจากวัสดุธรรมชาติ

 

📍วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ กลุ่มพัฒนาผ้าไทยพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก มอบหมายนางสาวศิตา เวียงจันทร์ พัฒนาการอำเภอปากพลี ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผลิตผ้าไทยพื้นเมืองลายสีจากวัสดุธรรมชาติในทัองถิ่น ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวัสดุที่นำมาจากผลผลิตธรรมชาติ เช่นใบไม้ เปลือกไม้ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มสตรีผลิตผ้าไทยพื้นเมืองของตำบลหนองแสง ได้ริเริ่มขยายผลพัฒนาออกแบบผลิตใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์การผลิตผ้าไทยจากวัสดุธรรมชาติให้ดำรงอยู่ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีช่องทางรายได้เพิ่มเติม โดยยึดหลักการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนครนายก

ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาเทคนิคกรรมวิธีการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด ในระยะต่อไป

– – – – – – – – – – – – – – – –

60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#พัฒนาคือสร้างสรรค์ #กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 #ChangeForGood #นครนายกเมืองน่าอยู่ #จังหวัดนครนายก

😃 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 😃 Change for Good🎉

(Visited 1 times, 1 visits today)