ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำทีมส่วนราชการ วัด ผู้นำชุมชน และประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลัก “บวร” ณ วัดดงละคร หมู่ที่ 4 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำทีมส่วนราชการ วัด ผู้นำชุมชน และประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลัก “บวร” ณ วัดดงละคร หมู่ที่ 4 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

 

วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ วัดดงละคร หมู่ที่4 อำเภอเมืองนครนายก

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย
นายปัญญา ปุลิเวคินทร์ศูนย์ภูมิรักษ์ และนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐศิริพัฒนาการจังหวัดนครนายก นำทีมส่วนราชการ จิตอาสา 904 ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านดงละคร ร่วมวางแผน ออกแบบพื้นที่ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่วัดดงละคร ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล โดยมีกระบวนการดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มอบหมาย ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกสระน้ำ ขนาด 4.5 ม. พร้อมขุดลอกคลองไส้ไก่ ตามคำแนะนำของอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์
2. เกษตรจังหวัดนครนายก นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวม 30 คน ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด พ.อ.อมร บุตรชา นำนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรม พาณิชยศาสตร์ พัฒนาแปลงผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำ โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมดำเนินการ
4.พัฒนาการจังหวัดนครนายก นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ ประสานขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากพลังงานจังหวัดนครนายก นางประภาเพ็ญ ศุภราช จำนวน 50 ลิตร เพื่อใช้ในการสูบน้ำเข้าคลองไส้ไก่ พร้อมนำทีมงานพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้กระบวนการทำศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล วัดดงละคร เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาพื้นที่ตนเอง และบริหารจัดการโดยชุมชน สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และยังสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความสามัคคีส่งผลให้สังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”

(Visited 1 times, 1 visits today)