ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายถาวร เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุเมธ ทัพพุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก
มีสาระสำคัญ และประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. การดำเนินการแต่ละกิจกรรมต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
3. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. การดำเนินทุกกิจกรรม ให้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครัวเรือน และติดตามให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. การดำเนินงานของ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานโครงการและสนับสนุนให้นำองค์ความรู้นี้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
6. การดำเนินงานโครงการ ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ 7 ภาคส่วน เพื่อการบูรณาการการทำงานสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับชุมชน

 

  

(Visited 1 times, 1 visits today)