ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดและทีมงานพัฒนาชุมชน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อรับนโยบายงานพัฒนาชุมชน

พัฒนาการจังหวัดและทีมงานพัฒนาชุมชน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อรับนโยบายงานพัฒนาชุมชน

>>ข่าวพช.นครนายก..เมืองขุนด่าน : 

>>วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าพบมอบกระเช้า นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”โมเดล  การดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี และ OTOP   ขอให้ปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เน้นความคุ้มค่า ตามหลักธรรมาภิบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)