ข่าวประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563

“กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563

📣📣ข่าว พช.นครนายก..เมืองขุนด่าน “กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563

✅✅เวลา 10.00 น. นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

➡️➡️นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานสรุปจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ รวมเป็นเงิน 224,436 บาท สมทบกองทุนพัฒนาเด็กส่วนกลาง จำนวน 12,000 บาท มอบทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 156 ทุน คงเหลือเงินทั้งสิ้น 20,236 บาท

➡️➡️โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ประชาชนตำบลเกาะหวายเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ จำนวน 50 คน

ณ วัดปทุมวงษาวาส หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)