ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็น “หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็น “หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้”

>>เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคัดเลือกพัฒนากรขวัญใจชุมชน ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

>>นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก นำเสนอการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด รวมทั้งนวัตกรรมการดำเนินงานสู่ความสำเร็จทั้ง 5 มิติ สู่องค์กรที่มีความพร้อม โดยยึดหลักวิธีคิดที่ยึดมั่นในคุณธรรม และ ต่อยอดจากการปฏิบัติงานตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่มีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ที่สะท้อนถึง “หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้”

>>มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

>>มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

>>มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วม

>>มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

>>มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ทั้งในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

>>พร้อมนี้มีการนำเสนอผลงานเพื่อเข้าคัดเลือก “พัฒนากรขวัญใจชุมชน” โดยจังหวัดนครนายกมีผู้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอจำนวน 1 ราย คือ นางสาวรพีพันธุ์ จันทสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนา ซึ่งนำเสนอผลงานดีเด่นและมีนวัตกรรมย้อนหลัง 3 ปี

>>หลักการครองตน

>>หลักการครองคน

>>หลักการครองงาน

>>ทั้งนี้ มีหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมนำเสนอ และรับนโยบาย จากประธาน ฯ เพื่อปรับปรุงระบบงานพัฒนาชุมชนให้เป็นระบบ ถูกระเบียบฯ และขับเคลื่อนงานได้อย่างมีทิศทาง และทันต่อสภาวะการณ์ในยุคปัจจุบัน ต่อไป

 

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)