ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (4 ร)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (4 ร)

วันที่ 18 – 19 มิ.ย.2563นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายกประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (4 ร)
>>เป้าหมายคือผู้ผลิตจากหมู่บ้านที่มีศักยภาพโดดเด่นในด้านเกษตรปลอดภัย การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีศักยภาพ จำนวน 11 กลุ่มๆละ 3 คน
>>วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่และสามารถพัฒนา ต่อยอด ขยายผล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกประชารัฐ
เชื่อมโยงผลผลิตสู่ กิจการอาหารปลอดภัย ได้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)
โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 ราย ได้แก่โรงพยาบาลองครักษ์ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง โรงเรียนวัดดอนยอ จันทรา รีสอร์ท จักรดาวเมาท์เท่นวิว ร้านคุณน้องโภชนาร้านสมจิตไก่ย่าง และร้านเจ๊ปออาหารตามสั่ง กิจกรรมประกอบด้วย >>บรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการระหว่างกิจการอาหารปลอดภัย (4 ร) และผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย
>>เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Matching) ระหว่างผู้ผลิตชุมชนกับกิจการอาหารปลอดภัย (4 ร)
>>ทำบันทึกข้อตกลงในการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ
>>จัดตั้งและเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดนครนายก โดยมีประธานเครือข่าย คือ นางสาวราตรี พุธพ้นภัย
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนบ้านคลองศาลเจ้า และกรรมการอื่นๆ รวม 9 คน
*********

(Visited 1 times, 1 visits today)