ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดนครนายก

»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 •  มาตรา 7 (1) โครงการและการจัดการองค์กร

โครงสร้างตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

 • มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ที่ 10/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

 • มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง


»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

แผนปฏิบัติการไตรมาส1-2 ปี 2563

แผนปฏิบัติการไตรมาส3-4 ปี 2563

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

 1. เอกสาร กข.คจ.
 2. เอกสารสัมมาชีพ
 3. เอกสารสถาบันการจัดการกองทุนชุมชน
 4. เอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 5. เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 6. เอกสารศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 7. เอกสารข้อมูลจปฐ
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง

 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

 • มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการ

 • มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด

»    การประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 • แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

 • ผลการประเมินความพึงพอใจ

(Visited 1 times, 1 visits today)