การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการสะท้อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมขององค์กร

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรฐานทางจริยธรรม-2562

คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารโครงการ-บ

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตฯแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับเต็ม)

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขั้นตอนขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คู่มือการดำเนินการโครงการ-กข.คจ.

(Visited 1 times, 1 visits today)