ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71  (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว กิจกรรรมย่อยที่ 3.2 การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว กิจกรรรมย่อยที่ 3.2 การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปากพลี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปากพลี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว  กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)