โครงสร้าง/บุคลากร

นายเสฏชัย ยุทธเศรษฐสิริ

พัฒนาการจังหวัดนครนายก

นายถาวร เทพสุวรรณ

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายนิธิศ หลีน้อย

หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายเชิดศักดิ์ ตันศิริ

หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

หน.ฝ่ายอำนวยการ

นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรณ์ ปาจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

น.ส.มะลิวัลย์ แข็งธัญกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางสาวพาณิภัค วันดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุวรรณา อินตัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

น.ส.พรสุดา ณ สงขลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางศุภรดา จักรวิกรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ จงรุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสาวิตรี คำประไพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

นายอาชีวะ เยี่ยมแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

นางสาวสุนิษา ดีเส็ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.วัธภาลักษณ์ ธีระกุล

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

น.ส.รัชนีวรรณ กุหลาบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.พิชนันท์ สุวรรณศร

พนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

นายสมชาย พุมมี

พนักงานขับรถยนต์

นางจันธิมา ดีระเบียบ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางจันทราภา อาจหาญ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)