ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค.ประจำปี 2562

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค.ประจำปี 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค.ประจำปี 2562
นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายนายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม
คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
>>มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคล /องค์กรดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
>>มีการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล และการรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) จังหวัดนครนายก
>>มีการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล และการรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)