ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร

พัฒนาการจังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง