ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายสรกานต์ แป้วบุญสม

พัฒนาการจังหวัดนครนายกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ